Ograničenja pristupa

Informacije sadržane na ovom internet sajtu („Sajt“) nisu namenjene za korišćenje na teritoriji ili području sudske nadležnosti, niti od strane bilo kojih lica, ukoliko dato korišćenje predstavlja povredu zakona. Ukoliko se ovo odnosi na vas, niste ovlašćeni da pristupite bilo kojim informacijama sadržanim na ovom Sajtu niti da iste koristite.

Uslovi korišćenja

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove („Uslovi korišćenja“), s obzirom na to da se isti odnose na vaš pristup ovom Sajtu i/ili korišćenje istog. Pristupanjem ovom Sajtu i bilo kojim njegovim stranicama, podrazumeva se da ste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja i da ste iste razumeli. Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja, molimo vas da ne pristupate ovom Sajtu niti da ga koristite. Izmene ovih Uslova korišćenja mogu se vršiti u bilo kom trenutku. Ovaj Sajt predstavlja vlasništvo kompanije Sika AG („Kompanija“), koja je osnovana u Švajcarskoj, i ova Kompanija upravlja njime. Ovaj Sajt i Uslovi korišćenja istog su regulisani zakonima Švajcarske.

1. Opšte odricanje od odgovornosti

Materijali i informacije sadržane na ovom Sajtu date su „u viđenom stanju“ i bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili podrazumevanih. Ovim se odričemo svih garancija, uključujući, bez ograničenja i nagoveštene garancije o podesnosti za prodaju i prikladnosti za konkretne namene.

Ovim se ne daje nikakva izjava niti garancija u vezi sa sadržajem, funkcionalnošću, linkovima ili komunikacijama, kao ni izjave i garancije o nedostacima ili greškama ili ispravkama istih, prekidima komunikacije ili presretanju prenosa ili gubitku podataka ili odsustvu virusa ili drugih štetnih komponenti.

Ni u kom slučaju Kompanija, niti bilo koje od njenih zavisnih ili povezanih društava, neće snositi odgovornost prema bilo kom licu za bilo kakve troškove ili štete, uključujući i bilo kakve direktne, indirektne, posebne, slučajne ili posledične štete, koji proističu ili su u vezi sa pristupom ili korišćenjem, ili nemogućnošću pristupanja ili korišćenja ovog Sajta ili bilo kojih njegovih funkcija ili sadržaja, uključujući i u vezi sa bilo kakvim pregledanjem ili preuzimanjem bilo koje informacije, podatka, teksta, slike ili drugog materijala kojim se može pristupiti putem ovog Sajta ili bilo kog internet sajta koji je linkom povezan sa ovim Sajtom.

Korisnik ovog Sajta je odgovoran za procenu tačnosti, potpunosti, pouzdanosti i korisnosti bilo kakvih obezbeđenih mišljenja, usluga ili drugih informacija.

Sve informacije sadržane na ovom Sajtu date su pod uslovom da neće biti tumačene niti da će služiti kao pravni, računovodstveni, poreski, finansijski, infesticioni ili bilo koji stručni savet, niti da će služiti kao savet u vezi sa konkretnim informacijama ili pitanjima. Shodno tome, ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakvu upotrebu ili zloupotrebu takvih informacija. Korisnici ovog Sajta bi trebalo da se posavetuju sa svojim stručnim savetnicima u vezi sa okolnostima koje se odnose na njih same.

2. Odsustvo ponuda

Nijedna informacija sadržana na ovom Sajtu neće se tumačiti kao zahtev za ponudu, ponuda, savet, preporuka, niti kao bilo koja druga usluga pružena radi sticanja ili raspolaganja bilo kakvom investicijom ili radi uključivanja u bilo kakvu investiciju ili transakciju. U vezi sa informacijama o bilo kom posebnom proizvodu i/ili zemlji, posetite sajt date zemlje.

3. Intelektualna svojina

Izuzev ukoliko nije naznačeno drugačije, sve informacije, tekst, grafički prikazi, sadržaji ili funkcije i vizuelni raspored (uključujući i „izgled sajta i osećaj koji pruža“) ovog Sajta predstavljaju isključivu svojinu Kompanije i isti se ne mogu umnožavati niti distribuirati, u celosti ili delimično, bez izričite pismene saglasnosti Kompanije.

Međutim, dozvoljeno je da preuzimate ili štampate bilo koje stranice ovog Sajta radi lične, nekomercijalne upotrebe, pod uslovom da sa istog ne uklonite nikakva obaveštenja o autorskim pravima.

4. Linkovi

Linkovi sa ovog Sajta na druge internet sajtove dati su isključivo radi informisanja.

Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa bilo kojim internet sajtom prema kome je dat link na ovom Sajtom (niti sa bilo kojim internet sajtom na kome je dat link ka ovom Sajtu), uključujući i sadržaj i funkcionisanje istog. Kompanija ne vrši pregled niti praćenje takvih linkova. Neki internet sajtovi se mogu nalaziti izvan vaše zemlje, te mogu biti regulisani od strane drugih regulatornih tela ili propisa.

Bilo koji link na ovom Sajtu koji vodi ka drugom internet sajtu (ili link koji sa drugog internet sajta vodi ka ovom Sajtu) neće se smatrati upućivanjem, podrškom, odobrenjem, reklamiranjem, ponudom ili zahtevom za ponudu u vezi sa datim internet sajtom, sadržajem istog ili bilo kojim proizvodima ili uslugama koje se reklamiraju ili koje se distribuiraju putem tog internet sajta.

Kompanija smatra da su linkovi koje daje ka drugim javno dostupnim internet sajtovima, internet stranicama, njuzgrupama i drugim izvorima, zakonski dozvoljeni, kao i da su u skladu sa uobičajenim očekivanjima lica koja koriste internet.

Bez pismene saglasnosti Kompanije, nijedno lice niti internet sajt ne mogu postaviti link ka ovom Sajtu, bez obzira na to da li je u pitanju njegova početna strana ili bilo koja druga strana unutar Sajta.

5. Zaštita ličnih podataka

Kompanija preduzima opravdane mere zaštite svih informacija dobijenih od strane posetilaca Sajta od neovlašćenog pristupa i korišćenja i s vremena na vreme revidira svoje bezbednosne mere.

Putem ovog Sajta, Kompaniji nemojte dostavljati nikakve poverljive ili vlasničke informacije. Prenosom informacija Kompaniji se između vas i Kompanije ne uspostavlja poverljiv odnos. Smatraće se da bilo koje informacije koje Kompanija dobije putem ovog Sajta, izuzev vaših ličnih podataka, nisu poverljive.

Kompanija koristi lične podatke isključivo radi obrade zahteva za informacije koji ste nam uputili ili radi prodaje naših proizvoda i usluga. Prenosom informacija Kompaniji putem ovog Sajta ili bilo kojim drugim elektronskim putem, Kompaniji dajete neograničenu i neopozivu dozvolu za korišćenje, umnožavanje, prikazivanje, izmenu i distribuciju istih informacija.

Kompanija ima pravo da koristi informacije, kao i bilo koje tehnologije, tehnike ili ideje sadržane u istim bez naknade i u bilo koje svrhe.

6. Praćenje

Kompanija nije u obavezi da prati nijednu informaciju dostavljenu ili prenetu na ovaj Sajt ili putem istog, niti na bilo koji drugi internet sajt prema kom vode linkovi na ovom Sajtu ili sa kog linkovi vode ka ovom Sajtu. Međutim, Kompanija zadržava pravo da vrši praćenje napred navedenog, uključujući i bilo kakve sobe za četovanje ili slične sadržaje internet sajtova.

Ovim konstatujete da nijedna od pomenutih informacija ne podrazumeva nikakvu obavezu, te da se dostavljanjem ili prenosom pomenutih informacija između vas i Kompanije ne uspostavlja poverljiv, ugovorni, niti bilo koji drugi odnos.

7. Ponašanje korisnika

Prilikom pristupanja bilo kom delu ovog Sajta ili korišćenjem istog, ne možete: postavljati niti prenositi nikakve nezakonite, preteće, neprikladne informacije, informacije koje predstavljaju klevetu, informacije koje štete ugledu drugih lica, vulgarne, pornografske, nepristojne informacije ili bilo koje informacije na koje neko može uputiti prigovor, uključujući, bez ograničenja i sve prenose koji predstavljaju ili podstiču ponašanje koje može predstavljati krivično delo, dovesti do pravne odgovornosti ili na bilo koji drugi način kršiti bilo koji domaći ili međunarodni zakon; ne možete postavljati niti prenositi bilo koje informacije ili softver koji sadrži virus, kompjuterski crv, Trojanac ili bilo koju štetnu komponentu; ne možete ometati funkcionisanje ovog Sajta niti ograničiti ili sprečiti drugog korisnika da koristi ovaj Sajt; ne možete postavljati, objavljivati, prenositi, umnožavati, distribuirati niti u komercijalne svrhe koristiti bilo koje informacije, softver ili druge materijale dobijene putem ovog Sajta bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije.

Oprez
Bilo kakav pokušaj nanošenja štete ovom Sajtu ili ometanja njegovog rada od strane bilo kog lica može predstavljati povredu krivičnih zakona ili zakona o prekršajima. Kompanija zadržava pravo traženja odštete od datog lica u skladu sa zakonom.

8. Merodavno pravo i područje sudske nadležnosti, lokalni propisi, ažuriranje informacija i drugo

Ovaj Sajt i ovi Uslovi korišćenja tumače se, primenjuju i izvršavaju u skladu sa materijalnim pravom Švajcarske bez pozivanja na kolizione norme. Područje sudske nadležnosti je grad Baar.

Kompanija ne daje nikakve izjave o tome da su bilo kakve informacije, materijali ili sadržaji/funkcije ovog Sajta podesni za primenu na bilo kom drugom području sudske nadležnosti.

Ovaj Sajt nije upućen nijednom licu na bilo kom području sudske nadležnosti gde je (na osnovu nacionalnosti, mesta prebivališta ili državljanstva datog lica) objavljivanje ili dostupnost ovog Sajta i njegovog sadržaja u suprotnosti sa lokalnim zakonima i propisima.

Lica na koja se primenjuju takva ograničenja i zabrane nemaju pravo pristupa niti korišćenja ovog Sajta. Pristupom ovom Sajtu ili korišćenjem istog konstatujete da to činite svojevoljno, kao i da snosite isključivu odgovornost za postupanje u skladu sa važećim lokalnim zakonima i propisima.

Ovi Uslovi korišćenja se mogu ažurirati i menjati u bilo kom trenutku. Obavezno proverite ove Uslove korišćenja svaki put kada pristupate ovom Sajtu i/ili koristite isti.

9. Kolačići

Ovaj veb-sajt se oslanja na usluge koje pruža Gugl analitika (Google Analytics). Gugl analitika pomaže u merenju interakcije korisnika sa sadržajem veb-sajta. Dok korisnik prolazi kroz veb stranice veb-sajta, Gugl analitika vlasniku veb-sajta pruža JavaScript oznake (biblioteke) kako bi se beležile informacije o stranici koju je korisnik posetio, na primer, URL stranice. JavaScript biblioteke Gugl analitike koriste HTTP kolačiće, male tekstualne fajlove, da bi "zapamtili" šta je korisnik uradio na prethodnim veb stranicama / interakcijama sa veb stranicom. 

Gugl analitika uglavnom koristi kolačiće veb-sajta koji posećujete (first-party cookies) za izveštavanje o interakcijama korisnika na Sika veb lokacijama. Ovi kolačići koriste se za čuvanje informacija koje nisu lične identifikacije korisnika. Programi za veb pretraživanje ne dele first-party kolačiće sa drugim Internet domenima.

Poslednje izmene: januar 2010.