Količina otpada je u 2010. godini iznosila 41.000 tona, što je nešto više nego u 2009. godini. Prema tome, udeo opasnog otpada u proizvodnji se nije promenio. Oko jedne trećine otpada, naročito nastalog u proizvodnji polimera i maltera, se povrati i ponovo iskoristi. Na primer, otpad iz proizvodnje polimernih membrana se pretvara u zrnasti oblik i ponovo koristi u proizvodnji.