Količina organskih jedinjenja ugljenika prebačena u otpadnim vodama do postrojenja za prečišćavanje, u prikazanoj godini je porasla za 24% (2008: -3%), sa 34 t na 42 t. Sadržaj rastvorene neorganske soli u otpadnim vodama je ostao otprilike na istom nivou: 118 t (2008: 116 t).

U svim Sika kompanijama godinama se prati emisija teških metala u otpadne vode; vrednosti na svim lokacijama su ispod zakonom dozvoljenih granica.