Pružanje usluga kupcima na održiv način.

U oblasti planiranja i organizovanja proizvodnje, promenjen je fokus sa upravljanja aktivnostima vezanim za proizvodni pogon na holistički pristup različitim fazama nabavke, logistike i proizvodnje, u kom se dobavljači, proizvodni pogoni i kupci smatraju sastavnim delovima integrisane mreže. Razvoj u ovom smeru doveo je do toga da kompanija Sika usvoji koncept strukture Centra za nabavke.

Organizaciona struktura kompanije Sika koja je usklađena sa radnim procesima, prisutna je na svim nivoima u okviru kompanije, uz sveobuhvatnu usmerenost na grupe klijenata. Istovremeno, decentralizovana odgovornost u vezi sa ciljevima i dobiti odslikava međunarodnu orijentaciju Grupe. Da bi se obezbedila uspešna primena ekonomije obima i brza usluga na tržištima, na globalnom nivou se planiraju novi procesi u oblasti nabavke, proizvodnje i logistike, kako bi se isti uveli na regionalnom nivou.

Regionalni distributivni centri predstavljaju jedan primer kojim se garantuje brže i efikasnije snabdevanje tržišta uz manja ulaganja. Prvi od ovih centara snabdevaju evropske kupce lepkovima na bazi poliuretana iz Frankfurta u Nemačkoj.